Lifestyle Preview
14/01/2013 Roma

Lifestyle Preview
14/01/2013 Genova

Lifestyle Preview
21/01/2013 Napoli

Lifestyle Preview
21/01/2013 Bari

Lifestyle Preview
21/01/2013 Lamezia Terme (CZ)

Lifestyle Preview
28/01/2013 La Spezia

Lifestyle Preview
28/01/2013 Opera (MI)

Lifestyle Preview
28/01/2013 Torino

Lifestyle Preview
04/02/2013 Bologna

Lifestyle Preview
04/02/2013 Vicenza

Lifestyle Preview
11/02/2013 Cremona

Lifestyle Preview
11/02/2013 Pavia

Lifestyle Preview
11/02/2013 Brescia

Lifestyle Preview
18/02/2013 Lugano (CH)

Trend Moda Seminar Show P/E
04/03/2013 Torino

Trend Moda Seminar Show P/E
04/03/2013 Bologna

Trend Moda Seminar Show P/E
04/03/2013 Opera (MI)

Trend Moda Seminar Show P/E
04/03/2013 Vicenza

Lifestyle Seminar
18/03/2013 Opera (MI)

Trend Moda step by step taglio e colore
18/03/2013 Bologna

Trend Moda Seminar Show P/E
18/03/2013 Lamezia Terme (CZ)

Trend Moda Seminar Show P/E
18/03/2013 Bari

Trend Moda Seminar Show P/E
18/03/2013 Napoli

Trend Moda Seminar Show P/E
25/03/2013 Cremona

Trend Moda step by step taglio e colore
25/03/2013 Opera (MI)

Trend Moda Seminar Show P/E
25/03/2013 Pavia

Trend Moda Seminar Show P/E
08/04/2013 Roma

Trend Moda Seminar Show P/E
08/04/2013 Genova

Trend Moda Seminar Show P/E
08/04/2013 Brescia

Academy Staff LifeStyle
08/04/2013 Opera (MI)

Trend Moda Seminar Show P/E
08/04/2013 Lugano

Academy Staff Treatments
21/04/2013 Opera (MI)

Lifestyle - Tricologia i Fondamenti
06/05/2013 Opera (MI)

Academy Staff Colour
12/05/2013 Opera (MI)

Business In-Store Communication
13/05/2013 Genova

Business In-Store Communication
20/05/2013 Napoli

Business In-Store Communication
20/05/2013 Roma

Academy Staff Meches
26/05/2013 Opera (MI)

Business In-Store Communication
27/05/2013 Bari

Business In-Store Communication
27/05/2013 Lamezia Terme (CZ)

Academy Staff Brushing
09/06/2013 Opera (MI)

Business In-Store Communication
10/06/2013 La Spezia

Business In-Store Communication
10/06/2013 Torino

Business In-Store Communication
17/06/2013 Opera (MI)

Business In-Store Communication
24/06/2013 Vicenza

Business In-Store Communication
01/07/2013 Brescia

Business In-Store Communication
01/07/2013 Cremona

Business In-Store Communication
08/07/2013 Lugano

Business In-Store Communication
08/07/2013 Pavia

Business In-Store Manager
15/09/2013 Opera (MI)

Lifestyle Preview
16/09/2013 Bari

Trend Moda Seminar Show A/I
16/09/2013 Genova

Lifestyle Preview
16/09/2013 Cremona

Lifestyle Preview
16/09/2013 Lamezia Terme (CZ)

Lifestyle Preview
23/09/2013 Torino

Trend Moda Seminar Show A/I
23/09/2013 Lugano

Trend Moda Seminar Show A/I
23/09/2013 Lamezie Terme (CZ)

Trend Moda Seminar Show A/I
23/09/2013 Roma

Lifestyle Preview
23/09/2013 La Spezia

Lifestyle Preview
23/09/2013 Opera (MI)

Lifestyle Preview
30/09/2013 Brescia

Trend Moda Seminar Show A/I
30/09/2013 Bologna

Lifestyle Preview
30/09/2013 Napoli

Lifestyle Preview
30/09/2013 Pavia

Academy Staff Cut
06/10/2013 Opera (MI)

Lifestyle Preview
07/10/2013 Vicenza

Lifestyle Preview
07/10/2013 Bologna

Trend Moda Seminar Show A/I
07/10/2013 Torino

Trend Moda Seminar Show A/I
07/10/2013 La Spezia

Trend Moda Seminar Show A/I
07/10/2013 Cremona

Trend Moda Seminar Show A/I
07/10/2013 Pavia

Trend Moda Seminar Show A/I
14/10/2013 Brescia

Metodo Raccolti
14/10/2013 Opera (MI)

Trend Moda Seminar Show A/I
14/10/2013 Napoli

Lifestyle Preview
14/10/2013 Lugano (CH)

Trend Moda Seminar Show A/I
14/10/2013 Vicenza

Lifestyle Preview
14/10/2013 Genova

Trend Moda step by step taglio e colore
14/10/2013 Bologna

Metodo Taglio Medavita
20/10/2013 Opera (MI)

Lifestyle Preview
21/10/2013 Roma

Academy Staff Cut
27/10/2013 Opera (MI)

Trend Moda Seminar Show A/I
28/10/2013 Bari

Metodo Taglio Uomo
10/11/2013 Opera (MI)

Metodo Taglio Medavita
17/11/2013 Opera (MI)

Metodo Taglio Uomo
24/11/2013 Opera (MI)